Wymagane dokumenty


Wymagane
dokumenty

Osoby fizyczne prowadzące działalność oraz spółki cywilne:

Dokumenty rejestrowe firmy

1. aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku,
2. decyzja o nadaniu numeru NIP,
3. decyzja o nadaniu numeru REGON

Zaświadczenia i opinie (w przypadku oferty niekonieczne)

4. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku[1],
5. zaświadczenie z US o nie zaleganiu z płatnościami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku1,
6. opinie wszystkich banków prowadzących rachunki bieżące oraz opinie banków prowadzących rachunki kredytowe wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku1,

Dokumenty finansowe

7. deklaracje podatkowe osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą za ostatnie 3 lata,
8. sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe F-01/I-01 sporządzane kwartalnie lub deklaracje na miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za ostatni miesiąc²,
9. posiadane referencje,


Dokumenty dodatkowe w przypadku starania się już o określoną gwarancje

10. ogłoszenie o przetargu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dotyczy gwarancji zapłaty wadium,
11. umowa lub ostateczny projekt umowy, której wykonanie ma być zabezpieczone gwarancją – dotyczy gwarancji należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad lub usterek, należytego wykonania umowy i usunięcia wad , zwrotu zaliczki,
12. protokół odbioru stwierdzający bezusterkowy odbiór robót – dotyczy gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek,
13. oświadczenie majątkowe stanowiące załącznik nr 1 do wniosku o gwarancję ubezpieczeniową kontraktową/umowę zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych przeznaczone dla osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych, inne dokumenty, np. w przypadku małżeństw bez rozdzielności majątkowej wniosek poręczenie majątkowe lub dokument świadczący o rozdzielności majątkowej

W przypadku wniosku o gwarancje kontraktowe zabezpieczające kontrakty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 1 – 13 oraz

1. statut lub inny dokument potwierdzający zgodność działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę z typem realizowanego wsparcia,
2. pismo informujące o akceptacji projektu i udzieleniu dofinansowania projektu, który będzie zabezpieczany gwarancją,
3. kopię umowy o dofinansowanie projektu,
4. kopię wniosku o dofinansowanie projektu,
5. harmonogram realizacji projektu (lub jego kopię) będący elementem dokumentacji załączonej do wniosku o dofinansowanie projektu,
6. kopię umowy pomiędzy Partnerami, w przypadku, gdy w realizację projektu oprócz Wnioskodawcy zaangażowani są Partnerzy,
7. kosztorys projektu (lub jego kopię) będący elementem dokumentacji załączonej do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.


SPÓŁKA Z O.O., S.A., SPÓŁKA JAWNA

Dokumenty rejestrowe firmy

1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku,
2. decyzja o nadaniu numeru NIP,
3. decyzja o nadaniu numeru REGON,
4. aktualny statut spółki lub aktualna umowa spółki,

Zaświadczenia i opinie (w przypadku umowy do oferty niekonieczne)

5. zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z płatnościami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku[3],
6. zaświadczenie z US o nie zaleganiu z płatnościami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku1,
7. opinie wszystkich banków prowadzących rachunki bieżące oraz opinie banków prowadzących rachunki kredytowe wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia wniosku1,

Dokumenty finansowe

8. bilanse oraz rachunki zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lata wraz z opinią i sprawozdaniembiegłego rewidenta za ostatni rok obrachunkowy,
9. informacja dodatkowa do bilansu za ostatni rok obrachunkowy,
10. zestawienie zmian w kapitale własnym – jeżeli był obowiązek sporządzenia za ostatni rok obrachunkowy,
11. posiadane referencje,

Dokumenty dodatkowe w przypadku starania się już o określoną gwarancje

14. ogłoszenie o przetargu i specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dotyczy gwarancji zapłaty wadium,
15. umowa lub ostateczny projekt umowy, której wykonanie ma być zabezpieczone gwarancją – dotyczy gwarancji należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad lub usterek, należytego wykonania umowy i usunięcia wad , zwrotu zaliczki,
16. protokół odbioru stwierdzający bezusterkowy odbiór robót – dotyczy gwarancji właściwego usunięcia wad lub usterek,


W przypadku wniosku o gwarancje kontraktowe zabezpieczające kontrakty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego należy załączyć dokumenty wymienione w pkt. 1 – 13 oraz

1. statut lub inny dokument potwierdzający zgodność działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę z typem realizowanego wsparcia,
2. pismo informujące o akceptacji projektu i udzieleniu dofinansowania projektu, który będzie zabezpieczany gwarancją,
3. kopię umowy o dofinansowanie projektu,
4. kopię wniosku o dofinansowanie projektu,
5. harmonogram realizacji projektu (lub jego kopię) będący elementem dokumentacji załączonej do wniosku o dofinansowanie projektu,
6. kopię umowy pomiędzy Partnerami, w przypadku, gdy w realizację projektu oprócz Wnioskodawcy zaangażowani są Partnerzy,
7. kosztorys projektu (lub jego kopię) będący elementem dokumentacji załączonej do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.

W uzasadnionych przypadkach Towarzystwo Ubezpieczeniowe może zwrócić się z prośbą o udostępnienie dodatkowych informacji bądź dokumentów np. dotyczących zobowiązań, zabezpieczeń.
[1] Należy każdorazowo sprawdzać, czy w dokumencie nie jest przewidziany krótszy okres jego ważności. W takiej sytuacji, za datę ważności dokumentu uznaje się datę w nim określoną.

1 Należy każdorazowo sprawdzać, czy w dokumencie nie jest przewidziany krótszy okres jego ważności. W takiej sytuacji, za datę ważności dokumentu uznaje się datę w nim określoną.
² Składane są dokumenty, do sporządzenia których podmiot jest zobowiązany na mocy przepisów prawa.

[3] Należy każdorazowo sprawdzać, czy w dokumencie nie jest przewidziany krótszy okres jego ważności. W takiej sytuacji, za datę ważności dokumentu uznaje się datę w nim określoną.

1 Należy każdorazowo sprawdzać, czy w dokumencie nie jest przewidziany krótszy okres jego ważności. W takiej sytuacji, za datę ważności dokumentu uznaje się datę w nim określoną.
² Składane są dokumenty, do sporządzenia których podmiot jest zobowiązany na mocy przepisów prawa.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  WYŚLIJ NAM ZAPYTANIE

  Zapytanie firma

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przemysław Mazur Centrum Finansowo-Ubezpieczeniowe danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu zainicjowania kontaktu i uzyskania informacji zwrotnej. Klauzula informacyjna RODO.

  © Przemysław Mazur – ubezpieczenia 2014-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Kiba Studio

  © Przemysław Mazur – ubezpieczenia 2014-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Polityka prywatności / Klauzula informacyjna RODO

  Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń

  © Przemysław Mazur – ubezpieczenia 2014-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Polityka prywatności / Klauzula informacyjna RODO

  Projekt i wykonanie: KIBA Studio